Vásárlói jogaid

Nyomtatóbarát változat

Élelmiszerek címkézése

Az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet alapján az élelmiszer jelölésén az alábbi adatokat kell feltüntetni:

 • az élelmiszer megnevezése
 • az összetevők felsorolása
 • bizonyos összetevők vagy összetevő csoportok mennyisége
 • előrecsomagolt élelmiszer esetén annak nettó mennyisége
 • az élelmiszer minőségmegőrzési időtartamának lejárati dátuma, fogyaszthatóságának időpontja
 • a minőség megőrzéséhez szükséges különleges tárolási vagy felhasználási feltételek
 • az élelmiszer előállítójának vagy forgalmazójának neve vagy cégneve és címe
 • az eredet vagy a származás helye, amennyiben megjelölésének hiánya a fogyasztót megtévesztheti az adott élelmiszer tényleges származása vagy a valódi eredete felől
 • felhasználási útmutató, amennyiben ennek hiányában a fogyasztó nem tudná az élelmiszert megfelelően felhasználni
 • az 1,2 térfogatszázaléknál több alkoholt tartalmazó italok esetén a tényleges alkoholtartalom térfogatszázalékban, a Magyar Élelmiszerkönyv előírása szerint

Békéltető testületek

A fogyasztóvédelemről szóló törvény a fogyasztói jogviták gyors, egyszerű és olcsó rendezésének elősegítése érdekében hozta létre a békéltető testületek intézményét.

A szervezet a kereskedelmi és iparkamarák mellett működik, és fogyasztói panasz esetén három tagú tanácsban jár el, melynek egyik tagja a fogyasztóvédelmi szervezetek, másik tagja a gazdálkodó -kamarák- szervezetek által jelölt képviselő, akik közösen választják meg az eljáró tanács elnökét.

A békéltető testületek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése

A békéltető testület általában egy ülésen a rendelkezésre álló dokumentumok és a felek meghallgatása alapján dönt.

Az eljárás fő célja az egyezség létrehozása a felek között, ami a gyakorlati tapasztalatok alapján –ha mindkét fél megjelenik a tárgyaláson- gyakran sikerül is. Ennek hiányában a Tanács ajánlás jellegű határozatot hozhat, melynek végrehajtása ugyan nem kötelező, de a Békéltető Testület közzéteheti azoknak a gazdálkodó szervezeteknek a nevét, akik a tanács ajánlásának nem tesznek eleget.

Ma még sajnos kevés azon eseteknek a száma, amikor a gazdálkodó szervezet aláveti magát a tanács döntésének. Ezekben az esetekben a határozat bírósági ítélettel azonos hatályú, ugyanúgy, mint az egyezség.

Az eljárás a fogyasztó részére díjmentes és egy nyomtatvány kitöltésével egyszerűen megindítható, ha a gazdálkodó szervezettel a vita rendezése nem sikerült.

Korrekt mérés

A kereskedő köteles biztosítani, hogy a vásárló a megvásárolni kívánt termék jellegétől függően, annak méretét, súlyát, illetve használhatóságát ellenőrizhesse az üzletben.

A vásárló részére tömeg, térfogat vagy egyéb mérték szerint forgalmazott terméket - a nettó tömeget, térfogatot vagy egyéb mértéket feltüntető eredeti csomagolásban forgalmazott termék kivételével - csak hatóságilag hitelesített mérőeszközzel történő lemérés után szabad kiszolgálni.

Használati és kezelési útmutató

Bizonyos jogszabályban meghatározott termékek csak használati és kezelési útmutatóval forgalmazhatóak. Az ilyen használati és kezelési útmutatóban a fogyasztót magyar nyelven, közérthetően és egyértelműen tájékoztatni kell a termék rendeltetésszerű használatának, felhasználásának, eltarthatóságának és kezelésének módjáról, és a termékhez csatolt magyar nyelvű használati és kezelési útmutatónak - termék rendeltetésszerű használatának, felhasználásának, eltarthatóságának és kezelésének vonatkozásában - tartalmaznia kell mindazt az információt, amelyet a gyártó által csatolt idegen nyelvű használati és kezelési útmutató tartalmaz.

Vásárlók könyve

Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a helyi jegyző által lepecsételt, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét kell elhelyezni. A vásárlók a vásárlók könyvébe nem csak az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat, hanem javaslataikat is bejegyezhetik. A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos.

Ha különösen sérelmesnek tartjuk esetünket, és a kereskedő nem orvosolja a panaszt, célszerű a vásárlók könyvébe bejegyzést tenni, mert a szóbeli kifogást utóbb nehezebb bizonyítani. A kitöltés után nem az indigós füzetből a második lapot eltehetjük.

A vásárlók könyvét minden, a fogyasztókkal közvetlen kapcsolatban álló kereskedelmi, vendéglátó, fogyasztási cikkeket javító és kölcsönző tevékenységet végző helyen lennie kell (pl. üzletben, piaci elárusító helyen, étteremben, büfében, motelben, benzinkúton).

A vásárló által tett bejegyzést érdemben meg kell vizsgálni, és az intézkedésről a vásárlót 30 napon belül tájékoztatni kell. A jegyző, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a felügyelőségek két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket.

Elállás

Elállási jog akkor illeti meg a vásárlót, ha a forgalmazó/ gyártó a hibás termék kijavítását és kicserélését nem vállalta, vagy e kötelezettségének a megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye, de megfelelő árleszállítást ekkor is igényelhet a fogyasztó.

A fogyasztót ezen felül külön jogszabályok alapján a szerződéstől számított nyolc munkanapon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg az ún. távollevők között kötött szerződések esetén (pl katalógusból röténő vásárlás, telefonon ,vagy pl interneten keresztül kötött szerződés) amikor is nem volt módja közvetlenül meggyőződni a termék tulajdonságairól, illetve a szerződéstől számított 15 napon belül gyakorolható elállási jog illeti meg azt is, aki üdülési jogot vásárol, mivel ezeknek a szerződéseknek a megkötését gyakran agresszív értékesítési módszerekkel, azonnali döntéskényszerrel és az érzelmi túlfűtöttségre apellálással, hiányos tájékoztatással érik el.

Fogyasztói alapjogok

Az ENSZ Fogyasztói Érdekvédelmi Alapokmánya (Consumer Protection Charter) szerint a fogyasztónak joga van:

 • az alapvető szükségletekhez (olyan fogyasztási cikkekhez és szolgáltatásokhoz, amelyek a túlélést biztosítják)
 • a biztonsághoz (az életre és egészségre veszélyes árucikkek és szolgáltatások elleni védelem joga)
 • a tájékoztatáshoz ( a tisztességtelen és félrevezető hirdetés és címkézés elleni védelemhez, valamint a tények ismertetéséhez és a feltétlen tájékoztatáshoz való jog)
 • a választáshoz ( versenyképes fogyasztási cikkekhez és szolgáltatásokhoz való jog , a megfelelő minőség biztosításával )
 • a képviselethez ( a fogyasztói érdekek érvényesítéséhez való jog a kormányzati politika tervezésében és végrehajtásában )
 • a kártérítéshez ( a rossz minőségű fogyasztási cikkek és a nem megfelelő szolgáltatások ellentételezéséhez való jog )
 • a fogyasztók oktatásához ( a megfelelő tudás és gyakorlat megszerzéséhez való jog a tájékozott fogyasztóvá váláshoz )
 • az egészséges környezethez ( a félelem- és veszélymentes környezethez való jog, amely a méltóságot és a jólétet biztosítja )

Jótállás és szavatosság

A jótállási kötelezettség alapján a gyártó, forgalmazó köteles garantálni, hogy a megvásárolt termék legalább egy évig kifogástalanul fog működni. Jótállás csak bizonyos, jogszabályban meghatározott áruk és szolgáltatások körére vonatkozik A kötelező jótállás bizonyos termékek esetén (pl. hűtő-, a mosógép, a tűzhely, a varrógép, a porszívó, a gépkocsi, a telefonok) a termék árától függetlenül minden esetben, míg más termékeknél (pl tévé, rádió vagy óra) csak bruttó 10 000 Ft vételár kötelező.

A jótállás esetében a vásárlónak nem kell bizonyítania, hogy vétlen a termék meghibásodásában. A gyártó illetve forgalmazó a jótállási kötelezettség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás után keletkezett: a vásárló rendellenesen használta a terméket, illetve az valamilyen külső behatás következtében romlott el. Jótállás esetén a meghibásodás idejét kell figyelembe venni, nem azt, hogy az mikor vált felismerhetővé.

A Szavatossággal ezzel szemben az eladó azért vállal felelősséget, hogy az eladáskor hibátlan terméket adott át a vevőnek, tehát nincs olyan rejtett hibája, amely csak később fog kiderülni. Szavatosság keretében nem a kereskedőnek, hanem a vevőnek kell bizonyítania, hogy ő vétlen a meghibásodásban, az már eladáskor benne volt az áruban, de az átadáskor, a szerződés teljesítésekor még nem lehetett észlelni azt. Akkor válik jelentőssé a szavatosság, ha a jótállási idő már letelt, hiszen a rejtett hiba későbbi jelentkezésekor a szavatosság még él.